Kela evää lainvastaisesti toimeentulotukia kilpirauhaslääkkeeseen

Eduskunta-avustajana olen vuosia seurannut harvinaisia kilpirauhaslääkkeitä käyttävien potilaiden asemaa. Merkittävä osa näistä potilaista on jäänyt ilman tarvitsemaansa lääkettä siitä syystä, että viranomaiset ovat tehneet potilaiden kannalta huonoja päätöksiä. Valvira esimerkiksi on rajoittanut lääkärinoikeuksia lääkäreiltä, jotka ovat määränneet harvinaisia kilpirauhaslääkkeitä, jolloin potilaat ovat jääneet tyhjän päälle ilman hoitavaa lääkäriä ja lääkereseptiä. Ja viime aikoina Kela on evännyt toimeentulotukia koskien yhtä harvinaista, tai vähemmän käytettyä kilpirauhaslääkettä; onneksi kuitenkin oikeusasiamies on puuttunut asiaan ja edellyttää Kelalta toimenpiteitä.

Oikeusasiamiehen ratkaisun mukaan Kela on menetellyt lainvastaisesti, kun se on evännyt kilpirauhaspotilaalta toimeentulotuen eläinperäiseen kilpirauhaslääkkeeseen. Kela on rikkonut lakia seuraavasti:

1) Kela ei ole tosi asiassa ottanut huomioon potilaan toimittamia selvityksiä lääkityksen tarpeellisuudesta, vaan on evännyt tuen lääkenimikkeen perusteella.

2) Kelan terveydenhuoltomenojen asiantuntijaryhmä ei ole käsitellyt asiaa, vaikka sen olisi pitänyt niin tehdä.

3) Potilasta on ohjeistettu menemään julkiseen terveydenhuoltoon, vaikka potilaalla on oikeus käyttää joko julkista tai yksityistä - sitä paitsi potilaan lääkemääräys oli julkisesta terveydenhuollosta.

4) Kela on todennut toimivaltuuksiensa vastaisesti, että potilaalla ei ole kilpirauhasen vajaatoimintaa.

5) Kela on yhtäkkiä toiminut vastoin omia aiempia päätöksiään, joiden perusteella potilas oli saanut toimeentulotukea lääkkeeseen.

Oikeusasiamies myös huolestuneena toteaa, että Kelalla näyttää olevan käytäntönä säännönmukaisesti evätä kaikki toimeentulotuet eläinperäisen kilpirauhaslääkkeen osalta. Tämä käytäntö on oikeusasiamiehen mukaan lainvastainen ja syrjivä. Oikeusasiamies toteaa päätöksessään: "Kantelijalle 17.11.2017 annetussa toimeentulotukipäätöksessä käytetty teksti on siis Kelan asiantuntijalääkäreille tarkoitettu vakiovastaus/mallipohja, joka siirretään sellaisenaan ilmeisesti kaikkien eläinperäiseen kilpirauhaslääkkeeseen tukea hakeneiden asiakkaiden toimeentulotukipäätöksiin. Näin ollen pidän todennäköisenä, että kyse ei ole vain kantelijaa koskevasta yksittäisestä päätöksestä, vaan että myös muiden tätä lääkettä käyttävien toimeentulotukihakijoiden oikeusturvaa on saatettu vakavasti vaarantaa."

Edelleen oikeusasiamies toteaa: "Pyydän Kansaneläkelaitosta ilmoittamaan minulle 1.3.2019 mennessä, mihin toimenpiteisiin Kela on ryhtynyt tämän päätökseni johdosta ja erityisesti siltä osin kuin kyse on edellä kohdassa 3.3 lainvastaisena pitämästäni käytännöstä tosiasiallisesti hylätä toimeentulotukihakemus ennakollisesti."

Mielestäni on käsittämätöntä, että Kela voi hylätä toimeentulotuen potilaan tarvitseman kilpirauhaslääkkeen kohdalla. Kilpirauhaspotilaiden pitää saada hyvää hoitoa ja heitä pitää kohdella tasavertaisesti, eikä heitä saa erotella hoitoa saaviin ja hoitoa saamattomiin sen perusteella, mitä heidän lääkemääräyksessään lukee.

Mervi Syväranta

 

Takaisin ylös