Integratiivinen lääketiede
Integratiivista terveydenhoitoa Euroopassa edistävä EFCAM määrittelee täydentävän lääketieteen hoitomuodot käytettäväksi omana kokonaisuutenaan terveyden ylläpitämiseen. Suomen Terveysjärjestö kannattaa European Federation of Complementary and Alternative Medicine (EFCAM) mukaisesti sairauksien ennaltaehkäisyssä sekä niiden tukihoitona integratiivista terveydenhoitoa, joka pohjautuu tavanomaiseen lääketieteeseen yhdistettynä vahvaan näyttöön perustuvilla täydentävän lääketieteen hoitomuodoilla. http://www.efcam.eu/
Integratiivisen lääketieteen vakiintuneita hoitomuotoja ovat mm. akupunktio, fytoterapia, osteopatia ja keho-mieliterapiat. Avainasia kaikissa keho-mieli -tekniikoissa on harjoittaa mieltä keskittämään huomio kehoon ilman häiriötekijöitä. Erilaisia keho-mieli -tekniikoita ovat mm. biopalaute, kognitiivinen käyttäytymisterapia ja erilaiset rentoutumistekniikat mm. lihasrentoutus, meditaatio ja hypnoosi.
Homeopatia on osa integratiivista lääketiedettä ja Lontoon Kuninkaallinen sairaala (RLHIM) on laajin julkisen sektorin integratiivisen lääketieteen tarjoaja Euroopassa. Tämä sairaala on tunnettu aikaisemmin nimellä Kuninkaallinen Lontoon homeopaattinen sairaala. Ison-Britannian ohella Saksa ja Sveitsi ovat johtavia maita integratiivisen lääketieteen alalla, jossa sillä on laillisesti vahvistettu asema.
Integratiivinen lääketiede yliopistoissa
Yhdysvalloissa ovat monet johtavat yliopistot, kuten esimerkiksi Harvard, Stanford, John Hopkins, University of California, University of Texas ja University of Michigan perustaneet keskuksia integratiiviselle lääketieteelle ja muodostaneet yhdessä Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine (CAHCIM) yhteenliittymän. He määrittelevät Integratiivisen lääketieteen seuraavasti:
"Integrative Medicine is the practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and healing."
Integratiivinen lääketiede on hoitokäytäntö, joka painottaa lääkärin ja potilaan välisen suhteen merkitystä korostaen koko henkilön persoonaa. Integratiivinen lääketiede perustuu näyttöön ja käyttää kaikkia sopivia terapeuttisia lähestymistapoja, terveydenhoidon ammattikuntaa ja erikoisaloja saavuttaakseen mahdollisimman hyvän terveyden ja paranemisen. http://www.imconsortium.org/
Integratiivinen lääketiede pohjautuu tavanomaiseen lääketieteeseen, mutta lisää siihen tarvittaessa näyttöön perustuvan täydentävän lääketieteen menetelmät. Integratiivista lääketiedettä voivat harjoittaa vain henkilöt, jotka ovat suorittaneet terveydenhuollon ammatillisen tutkinnon ja laajentaneet koulutustaan/osaamistaan täydentävän lääketieteen menetelmällä/menetelmillä. Näin he voivat toimia integratiivisesti käyttämällä kullekin potilaalle ja sairaudelle yksilöllisesti sopivaa hoitomenetelmää.
Tänä päivänä yhä etenevässä määrin ihmiset ovat valveutuneempia ja haluavat käyttää tavanomaisen lääketieteen rinnalla kokonaisvaltaisia/täydentäviä lääketieteellisiä menetelmiä. Maailmalla, Euroopassa ja Suomessakin on tarjolla kasvava määrä erilaisia täydentävän lääketieteen menetelmiä. Vastaavasti tarvitaan välttämättä näyttöön perustuva tieteellinen varmistus täydentävien menetelmien turvallisuudesta ja toimivuudesta. Useissa Euroopan maissa ja USA:ssa valtiollinen tuki CAM-tutkimuksen edistämiseksi on lisännyt menetelmien järjestelmällistä arviointia. https://nccih.nih.gov/
Uusimmat tutkimukset osoittavat, että jopa 80% Euroopan kansalaisista käyttää täydentäviä hoitomuotoja. Lainsäätäjien ja valvovien viranomaisten tehtävä on huolehtia siitä, että kansalaisten käytettävissä ovat ne täydentävien lääketieteen hoitomuodot, jotka ovat turvallisia ja tehokkaita. Tämä kehitys on johtanut viime vuosina siihen, että sekä poliittiset päättäjät, että käyttöä säätelevä viranomaistaho ovat alkaneet kiinnittää lisääntyvää huomiota täydentävään lääketieteeseen. Uuden vuosituhannen alkaessa täydentävällä lääketieteellä oli laillinen asema ainoastaan Saksassa ja Sveitsissä. http://www.en.usz.ch/about-us/departments-centers-institutes /Pages/complementary-integrative-medicine.aspx (Sveitsi) https://www.uni-due.de/naturheilkunde/87-0-Home.html (Saksa)
Vuonna 2009 Euroopan Parlamentti päätti ottaa täydentävän lääketieteen tutkimuksen ohjelmaansa. Tähän vaatimukseen perustuen aloitettiin vuonna 2010 CAMbrella-projekti, johon myönnettiin 1.49 miljoonaa euroa. Tähän projektiin kuului tutkijoita 16 yliopistosta 12 eri maassa ja johtoryhmä, joiden tehtävä oli selvittää CAM:in tilanne Euroopassa. Projektin päämäärä oli kuvata ne puitteet, missä CAM:in käyttö ja saatavuus toteutuvat Euroopassa sekä laatia suunnitelma eurooppalaista CAM-tutkimusta varten. Lisäksi pyrittiin toteuttamaan EU:n laajuinen tutkimuskeskusten verkosto tulevaisuudessa toteutettavia yhteisiä projekteja varten. On kehitettävä yhtenevät termit kuvaamaan CAM-menetelmiä, parannettava tietoa siitä, missä määrin ja millä tavalla CAM-hoitoja käytetään, kuvattava tämän hetkinen CAM-hoitoja koskeva lainsäädäntö ja säätely ja valotettava EU:n kansalaisten tarpeet ja suhtautuminen CAM-hoitoihin. Tältä pohjalta kehitetään asiaan kuuluva ja pitemmälle johtava suunnitelma koskien eurooppalaista CAM-tutkimusta. http://www.integrative-medicine.fi/CAMbrella.html#1
Maailman Terveysjärjestö (WHO) ja EU suosittelevat jäsenmaitaan integroimaan täydentävät hoitomuodot virallisen terveydenhuollon järjestelmiin. World Health Organization WHO julkaisi 2014 laajan katsauksen aiheesta koskien strategiansa 2014-2023 http://who.int/medicines/publications/ traditional/trm_strategy14_23/en/
Suomessa CAM hoitojen sääntely on vasta suunnitteilla eikä sen toteuttamistavoista olla yksimielisiä. Asian pitää siirtyä nykyisen hallituksen käsiteltäväksi. Nyt tarvitaan yhteistyöhenkeä Integratiivisen lääketieteen vakiintumiseksi myös Suomessa. http://www.lakimiesuutiset.fi/lyhyesti/suomessa- ei-yhtenaista-linjaa-vaihtoehtohoitojen-saantely-hakusessa/
Tämän sivuston lähdeaineistona teksteissä on käytetty Suomen Integratiivisen Lääketieteen Foorumin sivuston tekstejä http://www.integrative-medicine.fi/
Kuvaus kahdeksasta yleisimmin käytetystä luontaislääketieteen hoitomuodosta Suomessa. Luonnonlääketieteen Keskusliiton selonteko Sosiaali- ja terveysministeriön vaihtoehto- ja täydentävien hoitomuotojen lainsäädännön tarpeita selvittävälle työryhmälle. Asia siirtyy nyt uuden hallituksen käsittelyyn. http://www.lkl.fi/uutiset/ Taydentavien_hoitomuotojen_moniulotteinen _kentta2632009.pdf
 
Takaisin ylös