Kommentteja Ivan Puopolon juontamaan aamu TV ohjelmaan - Huomenta Suomi Ekstra -Homeopatia- humpuukia vai lääkintää, 21.8.2019
Kommenttien antaja on STJ ry:n asiantuntija terveystieteiden tohtori Kaija Helin
Ohjelmaan osallistuivat juontaja, ja homeopaatit Satu Järvilehto ja Katja Rikala. Juontaja ei esitellyt itseään eikä lähtökohtiaan ohjelman alussa. Hän ei pitäytynyt puolueettoman juontajan roolissa, kuten hänen journalistiikan eettisten sääntöjen mukaan olisi odottanut tekevän. Juontaja ohjasi keskustelua mielivaltaisesti omista ennakkokäsityksistään lähtöisin, jotka hän esitti yleisinä kiistattomina totuuksina.
Ohjelma lisää vastakkainasettelua mikä ei ole potilaan /asiakakkaan etu. Juontajan hyökkäävä asenne esti rakentavan keskustelun syntymisen, eikä dialogi näytä kuluvan hänen käsitteistöönsä.
Heti ohjelman alussa juontaja sekoitti puurot ja vellit. Hän viittasi Satu Järvilehdon nettisivujen tekstiin: - vielä ei osata aukottomasti selittää mihin homeopaattisten lääkeaineiden vaikutus perustuu, ja jatkoi, että nyt kun on tutkittu homeopaattisten lääkeaineiden vaikutusta, niin se on yksiselitteisesti todettu täysin vaikuttamattomaksi, esimerkiksi 1800 tutkimusta käsittävän meta-analyysin mukaan ne ovat täysin tehottomia. Juontaja ei maininnut tutkimuslähdettä kuten asialliseen argumentointiin olisi kuulunut.
Järvilehto yritti pysyä aiheessa viittaamalla siihen että homeopaattisista laimennoksista löytyy nanoparikkeleita. Aiheesta on julkaistu tutkimusta(1), mutta se ei juontajaa hänen itse aiheuttamastansa sekaannuksesta huolimatta kiinnostanut, vaan hän jatkoi todistelua homeopatian tehottomuudesta kliinisten tutkimusten pohjalta.
Homeopaattisten lääkeaineiden vaikutusmekanismi, (johon Järvilehdon nettisivujen teksti ilmeisemmin viittaa) on eri asia kuin kliiniset tutkimukset homeopaattisten lääkeaineiden tehosta (efficacy) tai tehokkuudesta (effectiviness) potilaiden sairauksien ja vaivojen hoidossa. Kliiniset tutkimukset eivät sano mitään jonkin lääkkeen vaikutusmekanismista. Konventionaalisessa lääketieteessä on käytetty ja käytetään edelleen monia lääkkeitä joiden vaikutusmekanismia ihmiskehossa ei täysin tunneta. Jonkin aineen/lääkkeen vaikutusmekanismisin tutkimus on tunnetusti monivuotista puuhaa ja pitkäkestoinen prosessi, joka homeopatian kohdalla on vähitellen aloitettu vasta muutama vuosikymmen sitten ja edelleen kärsii tutkimusrahoituksen puutteesta. Homeopathic Research Institute (https://www.hri-research.org) sivuilta voi lukea meneillään olevista tutkimuksista mm. veden roolista homeopaattisten lääkeaineen vaikutusten välittäjänä.
Juontajan väite homeopatian yksiselitteisestä plaseboon rinnastettavasta tehosta ei saa tukea kun perehtyy homeopatian tutkimuksiin ja siitä käytyyn tieteellisen keskusteluun. Viittauksellaan 1800 tutkimusta käsittävään meta-analyysiin juontaja tarkoitti todennäköisesti Australian National Health and Medical Research Council (NHMRC) 2015 julkaistua homeopatian tukimuskatsausta, joka ei edes ole varsinainen meta-analyysi vaan katsaus tai pikemminkin katsausten katsaus, jossa tekijät eivät olleet perehtyneet kaikkiin alkuperäistutkimuksiin vaan tukeutuivat valikoidusti aiemmin tehtyihin tutkimuskatsauksiin. Näistä muun muassa Lancetissa julkaistu Shang et al meta-analyysi vuodelta 2005 on osoitettu puolueettomalta taholta tilastollisesti virheelliseksi ja ideologisesti värjäytyneeksi.(2),(3)
Ruotsalaistutkija professori Robert Hahnin puolueettoman analyysin mukaan homeopaattisten lääkevalmisteiden kliiniset tutkimustulokset osoittavat lumelääkettä parempia, tilastollisesti merkittäviä vaikutuksia. Päinvastaista väittävät tutkijat nojaavat tutkimusten laajaan mitätöintiin, virtuaalisen datan omaksumiseen tai sopimattomiin tilastollisiin menetelmiin.(4) Hahnin analyysi paljastaa, että skeptikkohenkisten tahojen masinoimien tutkimusten väite homeopatiasta yksiselitteisenä plasebona on saatu aikaan poistamalla 90-95% kaikista tutkimuksista ja valikoimalla jäljelle jäävistä tutkimuksista negatiiviseen tutkimustulokseen tarvittavat tutkimukset.(5) Australian tutkimuksen epäselvyyksistä on tehty myös selvityspyyntö Australian valtion oikeusasiamiehelle.
Australian tutkimusta on sensaatiohakuisesti paisuteltu valtamediassa vuosikausia. Tämäkin TV:n aamuohjelma ohjelma näyttää kuinka medialla on suuri osuus kyseenalaisen tutkimustiedon ja homepatianegatiivisen propagandan levittämisessä.
Juontajan perustelu homeopatian vaikutuksettomuudesta tiedeyhteisön täysin yksimielisenä käsityksenä ei ole tieteeseen vaan auktoriteetteihin vetoamista. Kuten Järvilehto ohjelmassa yritti sanoa, ei tiedeyhteisö ole, eikä koskaan ole ollutkaan täysin yksimielinen instituutio. Kautta historian on kiistelty tiedon luotettavuudesta ja menetelmistä. Käsitykset tieteellisen tiedon luonteesta ovat muuttuneet, joskus radikaalistikin ajan paradigmojen mukaan. Absoluuttinen tieto on pysynyt vallassa vain niin kauan kuin sitä julistava auktoritaarinen valtaa pitävä eliitti on kyennyt pönkittämään valta-asemaansa. Tällä hetkellä ovat tieteen paradigman muutoksen merkit jo selvästi ilmassa.
Juontaja kuittasi toisinajattelevat tutkijat ja tieteen edustajat pienenä marginaalisena ryhmänä. Tosiasiassa EU:n alueella toimii noin 150 000 lääkäriä, jotka käyttävät ja ovat opiskelleet julkisen ja tieteellisenä pidetyn lääkärin- tai tutkijakoulutuksensa lisäksi homeopatiaa, akupunktiota, ym. CAM-hoitoa (Complementary and Alternative Medicine).(6),(7)
Pelkästään Saksassa toimii noin 60 000 lääkäriä, joilla on jokin CAM-hoidon, esim. antroposofisen lääketieteen, akupunktion, luontaislääkinnän ja/tai homeopatian lisäkoulutus ja lähes 60 Prosenttia, eli noin 36 000 Saksalaista yleislääkäriä käyttää homeopatiaa tai muuta luonnonmukaista hoitomenetelmää tavanomaisen hoidon rinnalla.(8) Toisin kuin Suomessa yli 85 % Saksan lääkäreistä pitää homeopatian lisäkoulutusta tärkeänä hoitomuotona perusterveydenhuollossa.(9)
Juontaja kertoi ohjelmassa Suomen lääkäriliiton yksimielisen kannan vastustavan homeopatiaa, mutta uskallan epäillä että kaikki lääkäriliiton jäsenet eivät tätä käsitystä jaa, vaan ovat hiljaa enemmän tai vähemmän auktoritaarisen painostuksen alla. Niitä lääkäreitä jotka uskaltavat julkisuudessa puhua muusta kuin koululääketieteellisestä hoidosta pyritään vaientamaan tai hiillostetaan ja vainotaan, niin kuin lääkäri Antti Heikkilän tapauksessa on käynyt.(10)
Homeopatian tehottomuus on ideologisesti värjäytynyt mielipide, joka tässä ohjelmassa osaltaan heijastelee homeopatian ja valtavirtalääketieteen välisiä kiistoja, joista on laajasti eriäviä näkemyksiä. Esimerkiksi Sveitsin valtio on sisällyttänyt homeopatian ja neljä muuta CAM-hoitoa lakisääteiseen sairausvakuutuksen korvauksen piiriin tutkimusten ja monivuotisen selvityksen perusteella, jossa todetaan, että homeopatia on tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen hoitomuoto.(11)
Skeptikkoideologian strategiaan näyttää kuuluvan, että silloin kun kerrotaan homeopatian olleen avuksi johonkin vaivaan he vähättelevät ihmisten kokemuksia ja pitävät niitä yksittäisinä subjektiivisina tarinoina. Skeptikot vetoavat tällöin tilastotieteellisen näytön sääntöön, jonka mukaan yksittäistapausten perusteella ei voi yleistää. Mutta silloin kun on kyse homeopatian mahdollisista haitoista he sumeilematta yleistävät yksittäistapauksia ja käyttävät, kuten tässäkin ohjelmassa traagisia yksittäistapauksia pelottelun aseena homeopatian vaarallisuudesta.
Ohjelmassa esiin tuotu australialaislapsen kuoleman tapaus on hyvin vakava asia. Voidaan kysyä osoittaako juontajan harkintakyvyn puutetta sulloa se tarkoitushakuisena heittona 8 minuutin ohjelmaan. Tietämättä yksityiskohtia tapauksesta ei voida päätellä mitään homeopatian osuudesta. Terveydenhuollon sekä ulko- että sisäpuolisissa hoidoissa tapahtuu väärinkäytöksiä ja inhimillisiä hoitovirheitä, sekä tarkoituksenmukaisen hoidon viivästymistä. Tutkimuksia homeopaattisten lääkkeiden haitoista ja hyödyistä luonnollisestikin tarvitaan enemmän. Suomessa yhteiskunnan rahoittama CAM-hoitojen ja erityisesti homeopatian hyötyjen ja haittojen ja tutkimus on miltei olematonta.(12)
Tähän asti tehdyt ulkomaiset tutkimukset homeopaattisten lääkkeiden haittavaikutuksista ovat riittämättömät ja osassa niistä on tuotettu tarkoitushakuisesti negatiivisia tuloksia kyseenalaisin menettelyin.(13) Tutkimukset kokonaisuudessaan osoittavat siihen suuntaan, että homeopatia on turvallinen hoitomuoto(14) ja että homeopatian haittavaikutukset ovat lieviä ja huomattavasti vähäisemmät kuin tavallisten lääkkeiden haitat, joiden vaarallisuutta voidaan tutkimuksiin perustuen yleistää. Euroopan komission arvion mukaan lääkkeiden aiheuttamiin vakaviin haittavaikutuksiin kuolee vuosittain n. 197 000 ihmistä EU:n alueella.(15)
Mitä tulee lasten hoitoon homeopatialla, suosittelen tutustumista saksalaisen lastensairaala St Marien integratiivisen hoidon malliin, jossa käytetään homeopatiaa ja muita CAM menetelmiä täydentävänä hoitona.(16)
Tässä ohjelmassa esitetty, ehkä karkein harhaluulo oli juontajan retorinen kysymys siitä, mitä lisää tai täydennystä homeopatia tuo tavanomaiseen lääkärin hoitoon, "jos lääkäri kuitenkin hoitaa sen sairauden pois". Todellisessa elämässä on juuri tästä kyse. Lääkäri kun ei mitenkään varmuudella "hoida sitä sairautta pois". Suurimpia syitä homeopaattiseen hoitoon ja ylipäätään CAM terapioihin hakeutumiseen on juuri se että ihmiset eivät saa joko riittävästi tai lainkaan apua vaivoihinsa. Toisena syynä on pelko lääkkeiden haittavaikutuksia kohtaan, mikä tilastojen valossa on realistinen pelko, kuten yllä on esitetty.
Juontajalla olisi tässä ohjelmassa ollut myös tilaisuus pohtia homeopatian mahdollisuuksia antibioottiresistenssin taltuttamisessa, mutta siihen tarvittavaa halukkuutta hänellä ei ymmärryshorisonttinsa laajentamiseen löytynyt.

Katsojanäkökulmasta ohjelman anti jäi laihaksi. Siinä ei juurikaan keskusteltu homeopaattisesta hoidosta, vaan siitä kannattaako/voiko homeopatiaan uskoa. Juontajan olisi syytä ottaa oppia vaikkapa parin viikon takaisesta Järviradion ohjelmasta joka käsitteli Jäsenkorjausta. Siinä radion kuuluttaja kuunteli jäsenkorjaajan kokemuksia ja näkemyksiä hoidosta. Ohjelmasta sai tietoa jäsenkorjauksen käytännöistä ja potilaiden syistä hakeutua jäsenkorjaukseen. Television katsojana tällaisia ohjelmia toivoisi enemmän nykyisen yksipuolisesti kiihkomielisen skeptikko-pakkopullan sijasta.
https://www.mtv.fi/sarja/huomenta-suomi-extra-33001003017/homeopatia-humpuukia-vai-laakintaa-1132780
 

1 https://www.hri-research.org/hri-research/
how-do-homeopathic-medicines-work/water-researchlaboratory/

Paolo Bellavite and Andread Signorini. The Emerging Science of Homeopathy. Complexity, Biodynamics and Nanopharmacology. North Atlantic Books. Berkeley, California, 1995. ISBN 155643384 0. http://bit.ly/d30Tll

Recent Advances in Nanoparticle Research in Homeopathy.
Available from: https://www.researchgate.net/
publication/290770254_Recent_Advances_
in_Nanoparticle_Research_in_Homeopathy

2 Lüdtke, R. & Rutten A.L. 2008. The Conclusions on the Effectiveness of Homeopathy Highly Depend on the Set of Analyzed Trials. Journal of Clinical Epidemiology, 61(12), 1197–204.

3 Rutten L.A.L. B 2018. Flawed statistics and science confirming existing paradigms. Journal of Evaluation in Clinical Practice vol 24, issue 5, 2018.
https://doi.org/10.1111/jep.12922

4 Hanh. R. 2013. Homeopathy: Meta-Analyses of Pooled Clinical Data.
Forschende Komplementär medizin, 20:376–381 DOI: 10.1159/000355916
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24200828

5 J. Benke J statistical analysis, depth statistical analysis
https :// www.carstens-stiftung.de/artikel/
the-scientific-background-of-current-homeopathy-debates.html

6 CAMDOC Alliance. http://www.camdoc.eu/

7 Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (2015) Scientific Framework of Homeopathy, Evidence Based Homeopathy. Revised edition after 69th LMHI Congress, July 2014 (Paris, France), s 4. http://www.lmhi.org

8 Forsa: Bürger wünschen Homöopathie nac h ... – DZVhÄ
https://www.dzvhae.de
› Pressemitteilungen
27.6.2019. https://www.dzvhae.de/presse/pressemitteilungen/

9 Klare Mehrheit hält Zusatzbezeichnung Homöopathie für wichtig
https://www.aerztezeitung.de › homoeopathie › article
https://www.aerztezeitung.de/medizin/
fachbereiche/naturheilverfahren/homoeopathie/
article/979094/integrative-
medizin-homoeopathie-wende-deutschland.html

10 https://liinanblogi.com › 2018/12/19 › antti-heikkilan-julkinen-lynkkaus
https://liinanblogi.com/ › 2019/01/13 › levittaako-media-vaaristeltya-tietoa-...

11 Bornhöft, G, Matthiessen, P(Eds.) Homeopathy in Healthcare Effectiveness, Appropriateness, Safety, Costs. 2011. Spinger verlag.

12 Vuolanto P, Sorsa M, Aarva P Helin K. Katsaus suomalaiseen CAM-tutkimukseen.
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2018:55(3): 240–256. https://journal.fi/sla/article/view/74424

13 Tournier,A., Roberts, E R., Viksveen P. Adverse effects of homeopathy: a systematic review of published case reports and case series – comment by Tournier et al. Int J Clin Pract. 2013 Apr; 67(4): 388–389. doi: 10.1111/ijcp.12138

Posadzki P, Alotaibi A, Ernst E. Adverse effects of homeopathy: asystematic review of published case reports and case series.Int JClin Pract2012;66: 1178e1188

14 Ammon K, Thurneysen A. (2011) Safety in homeopathic use. In Bornhöft G.Mathiessen P, F. Homeopathy in healthcare. Appropriateness, Safety, Costs. Springer verlag.160-162.

15 European Commission. Proposal for a regulation amending, as regards pharmacovigilance of medicinal products for human use. Regulation (EC) No 726/2004. Impact assessment. 2008.

Available at: https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/
files/pharmacos/pharmpack_12_2008/
pharmacovigilance-ia-vol1_en.pdf

16 Integrative Medizin – Kinderkrankenhaus St. Marien Landshut
https://www.kinderkrankenhaus-landshut.de › abteilung-f...

Takaisin ylös