Hallitus

Suomen Terveysjärjestö STJ ry hallituksen jäsenet
Merja Lindström, puheenjohtaja
Marjo Sukeva-Hakanpää, varapuheenjohtaja

Hallituksen varsinaiset jäsenet
Tanja Laakso
Thorleif Nordström
Marika Petaja
Hanna Puttonen

Hallituksen varajäsen
Tarja Pitkänen

YHDISTYKSEN ASIANTUNTIJAT:
Yhdistyksellä on asiantuntijoina useita terveydenhuollon ammattilaisia, mm. tutkijoita, lääkäreitä ja dosentteja, jotka ovat yhdistyksen käytettävissä erilaisissa tutkimus- ja konsultointiasioissa.
JÄSENISTÖ:
- yksityiset henkilöt
- terapeutit
- terveydenhuoltoalan ammattilaiset
- kunniajäsenet (henkilöt, jotka omalla toiminnallaan edistävät yhdistyksen toiminta-ajatusta) Aira Samulin on Terveysjärjestön kunniajäsen.
SÄÄNNÖT JA TOIMINTA

Suomen Terveysjärjestö STJ ry  Yhdistys
- järjestää terveyteen liittyviä luentoja
- julkaisee lehtiä, oppaita ym.
- pyrkii aktiivisesti levittämään omaan toiminta-alaansa liittyvää uutta tietoa
- opastaa omaehtoiseen terveydenhoitoon ja luontaishoitojen käyttöön liittyvissä asioissa
- edistää luontaishoitojen saatavuutta ja alaan liittyvää tutkimustoiminta
- tekee aloitteita viranomaisille, antaa lausuntoja ja ottaa kantaa terveyteen liittyvissä asioissa
- edistää lakiin perustuvaa potilaan itsemääräämisoikeutta

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1.§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Terveysjärjestö STJ ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, toiminta-alueena on koko maa.

2.§ Tarkoitus ja toiminta
Suomen Terveysjärjestö STJ ry, jonka tarkoituksena on kokonaisvaltaisen terveydenhoidon, terveyttä edistävien hoitomuotojen ja luonnonmukaisten elintapojen vahvistaminen, luonnonmukaisen ravinnon, puhtaan veden ja ympäristön, kansanperinteen sekä fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin merkitystä korostaen. Vapaan valintaoikeuden säilyttäminen omaan kehoon kohdistuvissa hoidoissa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa neuvonta-, valistus-, tutkimus-, terveyskasvatus- ja julkaisutoimintaa ja järjestää kokouksia, keskustelu-, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia ja toiminta-ajatuksensa mukaisia kampanjoita sekä neuvottelee viranomaisten kanssa ja tekee tarvittaessa aloitteita ja lakiesityksiä. Yhdistys voi jakaa tunnustuksia ja stipendejä. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

3. § Jäsenet
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan tai on muutoin toiminut sääntöjen vastaisesti. Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilöitä, jotka ovat omalla toiminnallaan edistäneet yhdistyksen tavoitteita. Kunniajäsenet ovat vapaita yhdistyksen jäsenmaksusta. Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.

4. § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 5 varsinaista jäsentä sekä 1 varajäsen. Hallitus valitsee sihteerin keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Hallitus valitse yhdistyksen toimihenkilöt. Yhdistyksen ohjesäännöt, työjärjestyksen ja muut vastaavat säännökset hyväksyy hallitus. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallitus voi asettaa työryhmän ja nimetä niiden jäseniksi myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

5. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin yksin sekä sihteeri ja hallituksen jäsenet, aina kaksi yhdessä.

6. § Yhdistyksen kokoukset
Varsinaisia yhdistyksen kokouksia pidetään vuosittain kaksi, toinen hallituksen määräämänä ajankohtana helmi-huhtikuun aikana, jota kutsutaan kevätkokoukseksi ja toinen loka-joulukuun aikana, jota kutsutaan syyskokoukseksi. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta joko postitse tai sähköpostilla niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, taikka julkaisemalla kutsu jäsenille lähetettävässä jäsenjulkaisussa tai jäsenlehdessä. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, mikäli hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettuna asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmen (3) kuukauden kuluttua vaatimuksen esittämisestä. Jäsenyhdistyksillä on oikeus valita yhdistyksen kokoukseen yksi edustaja jokaista jäsenmääränsä alkavaa sataa jäsentä kohti. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella läsnä olevalla jäsenellä ja jäsenyhdistyksen edustajalla on yksi ääni. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa päätökseksi tulee puheenjohtajan mielipide. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja avaa yhdistyksen kokouksen ja johtaa siinä puhetta, kunnes kokouksella on sen keskuudesta valittu puheenjohtaja. Yhdistyksen kokouksen sihteerinä toimii yhdistyksen hallituksen sihteeri ja tämän estyneenä ollessa kokouksen valitsema henkilö.

Helmi-huhtikuun aikana pidettävän
kevätkokouksen tehtävänä on;

1) käsitellä yhdistyksen hallituksen antama toimintakertomus
2) vahvistaa tilinpäätös sekä päättää tilintarkastajan lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
3) käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 
Loka-joulukuun aikana pidettävä
syyskokouksen tehtävänä on;

1) vahvistaa yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimintakaudeksi
2) päättää seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksun suuruudesta
3) valita yhdistyksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
4) valita tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö
5) päättää hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavista palkkioista
6) käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kokous voi ottaa käsiteltäväkseen kokouskutsussa mainitsemattoman, jäsenten sille esittämän asian, mikäli kokous yksimielisesti hyväksyy asian käsittelyyn otettavaksi. Päätöstä sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta tai kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä ei kuitenkaan voida ottaa käsiteltäväksi, ellei asiaa ole kokouskutsussa nimenomaisesti mainittu.

7. § Talous
Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, toiminnan tuotoilla sekä saatavilla avustuksilla ja lahjoituksilla. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös liitteineen ja mahdollinen toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta palauttaa toimintakertomus ja tilinpäätös hallitukselle sekä samalla liittää niihin tilintarkastuskertomuksensa.

8. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, käytetään yhdistyksen varat kokonaisvaltaisen terveydenhoidon edistämiseen yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.

9. § Sääntöjen voimaantulo Yhdistyksen sääntöjen muutos tulee voimaan, kun se merkitään yhdistysrekisteriin.

10. § Aikaisempien sääntöjen mukaiset jäsenoikeudet säilyvät

Takaisin ylös